var1: var2: var3: var4: var5: var6:
Apache::DBI::db=HASH(0x7f6e04f2be00)